عموماً تلاش خیرین این موسسه کمک رسانی به محرومین ونیازمندان جامعه بوده که باتلاش چشم گیر موفق گردیده اند ازسال ۱۳۹۰ تاکنون با تحت پوشش قراردادن بخشی از محرومان جامعه و ارائه کمک های نقدی و غیرنقدی به آنان و همچنین تهیه نیازمندی های آنان از جمله تامین مسکن ، تهیه جهیزیه ، کمک هزینه نقدی ماهیانه ، سبد خواروبار ، کمک به بیماران خاص ، آزاد سازی زندانیان دیه ، ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان و .غیره گامی در جهت بهبود معیشت آنان بردارد