پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: هیچ کسی به سیمای پدر و مادرش نگاه محبت آمیز نمی کند، مگر اینکه خداوند متعال در مقابل هر نگاه او ثواب یک حج قبول شده به وی عطا می کند.

 

و فاطمه آمد تا زیبایی ، زیبا شود.
محبت، عاطفه آغاز شود.
و فاطمه آمد تا  علی ، حیدرشود، کرارشود.
فاطمه آمد تا مادری آغاز شود.
دست بوس تمام مادران سرزمینم هستم.