تقدير ويژه داريم از مسوولان فرهنگي در فرهنگسراي رسانه كه با اهداي تعداد زيادي اسباب بازي( تقريباً به قدر يك وانت) كه ٢/٣ آنها كاملاً نو بودن
و با صلاحديد گروه در نوبت بعد پخش ارزاق فرون آباد در آن منطقه توزيع خواهد شد
اجرشون با خداي رحمان?