در سال ١٣٩٥ ميخواهيم و ميدانيم كه همين خواستن ، توانستن است

١- پخش ٤ نوبت ارزاق براي فرون آباد
٢- پخش دو نوبت ارزاق براي محمد شهر كرج
٣- با توجه به سال جديد تحصيلي قطعاً با افزايش دانش آموز جديد در دوره پيش دبستان مواجه خواهيم بود ، لذا بايد توان مالي را در جهت حمايت اين عزيزان افزايش دهيم
٤- پخش لوازم التحرير براي دانش آموزان تحت پوشش
٥- خريد كيف مدرسه براي دانش آموزان
٦- پخش سه نوبت تغذيه در طي سال تحصيلي
٧- حمايت مالي بيماران تحت پوشش
٨- تهيه جهيزيه براي نوعروسان و نوزادان