خبر دار شدیم خانواده ای از کوره پز خانه بخاری‌شون خراب شده و اتاقشون سرد هست ، با کمک اطرافیانمون خیلی زود هزینه خرید بخاری جور شد ‌و به همت خاله نرگس عزیز خرید بخاری ‌و ارسالش دیروز انجام شد.