سپاس از دوست عزیزی که خودشون خواستن منطقه رو از نزدیک ببینن و با کمک خاله نرگس ۹۵ عدد مرغ نذری رو بین خانواده های تحت پوشش در قسمت کوره پز خانه فرون آباد توزیع کردن
خدا به قدر دل پر مهرشون، روزیشون کنه