روز بهمن امشاسپند(دوم بهمن) و ماه بهمن به مناسبت یگانگی روز و ماه، جشن بهمنگان نام دارد. این روز که نماد آن خروس سفید و یاسمن سفید است، روز حمایت از حیوانات در آیین و فرهنگ ایران شناخته می‌شود.

در بررسی روزها و زمان‌های تعریف شده در تاریخ ایران، به مواردی برخورد می‌کنیم که بسیار درست و حکیمانه‌ نامگذاری شده‌اند. بهمنگان یکی از همین روزها و از جشن‌های کهن ایرانیان است. دوم بهمن روز حمایت از حیوانات در فرهنگ ایرانی است. بهمن نماد خردورزی و اندیشه‌ی نیک است و این اندیشه‌ی نیک‌پندی است که پدران به فرزندان خود می‌آموزند. این اندیشه و خرد تنها چیزی است که انسان را به درک مفاهیم و به حقیقت نزدیک می‌کند. رنگ سفید، گل یاسمن سفید، خروس سفید، نشانه‌های جسمانی (زمینی) بهمنگان هستند.