به اطلاع ميرسانم تمام پروژه هاي مربوط به ماه فروردين با موفقيت به پايان رسيد
برنامه تعيين شده ما براي ارديبهشت ماه به شرح ذيل ميباشد
١- تهيه دارو براي بيماران تحت پوشش

٢-اختصاص بودجه براي تهيه ارزاق خرداد ماه فرون آباد

٣- واريز ماهانه هاي خانواده هاي تحت پوشش

٤- تهيه جهيزيه و سيسموني نوزاد براي عروس و نوزادمون

٥- تهيه ٨٠ جفت دمپايي براي فرون آباد

به اميد خدا ماه جاري را نيز با موفقيت پشت سر خواهيم گذاشت.