يادتونه اون موقع ها نزديك ايام مدرسه كه ميشد، يه ذوقي داشتيم واسه طرح و شكل دفتر و كيف و كفشمون.
اين روزا تصوير سازي  داشتن اين چيزا براي خيلي ها تار هست
ما ميخوايم روياي ٢٥٥ دانش آموز رو رنگي كنيم، اونقدري كه چندين شب رو كنار وسايل قشنگشون بخوابن و انتظار اول مهر رو بكشن
و چه حسي زيبا تر از اين؟
منتظر ياري شماييم ، مثل هميشه
🌟