بالطف و محبت چند تن از اعضایی که در گروه تلگرام داشتیم، برای هدیه تولد هفت سالگی بنیاد با مبالغ اهدایی این عزیزان، تونستیم تعداد ۶۴ جفت دمپایی برای تعدادی از عزیزان تحت پوشش در منطقه فرون آباد تهیه و توزیع کنیم که البته زحمت پخشش با خاله نرگس عزیز ( رابط فرون آباد ) بود