گاهي فكر ميكنم گذشتن از حق چقدر ميتونه شيرين باشه و شايد نشه خيلي خوب تو واژه وصفش كرد
حالا تو اين دوره و زمانه و اين رقابت هاي مادي، اوني كه به خاطر نيت خيرخواهانه اش از دستمزد خوبي كه حقش هست ميگذره يه دست مريزاد ميشه طلبش و خدا قوت هم دعاش

جا داره از بزرگواری که به خواسته خودشون اسمی ازشون نمیبریم براي راه اندازي سايت خيريه بدون حتي ريالي دستمزد صميمانه تشكر و قدر داني كنيم.
دعاي خير كليه اعضاي مجموعه بدرقه تك تك ثانيه هاي زندگيشون

نامت در دفتر الهی همیشه مستدام
جناب مهندس دست خدا همواره روي شونه هات بزرگ مرد??