سلام به همه یاران همیشگی نیک مهرورزان

به اطلاع شما عزیزان برسانیم که خرید ارزاق برای خانواده های محمد شهر با کمک شما خوبان و  همچنین اهداء پنجاه بسته گوشت قربانی توسط خیرین مهربون انجام و توزیع گردید.